SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Modul Laboratorij za društvena istraživanja

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod.

Naziv modula:Laboratorij za društvena istraživanja

Modul sadrži nastavne oblasti: Društvena istraživanja; Praktičan rad (inicijative i prakse).

Cilj ovog dijela modula je formirati tri/četiri grupe polaznika koje će pod vodstvom mentora (predavača na Akademiji ili drugog eksperta iz oblasti) izvesti konkretno terensko istraživanje i napisati istraživačku studiju. Teme i opseg tri/četiri studije biće usaglašeni zajedničkom odlukom SHL-a Sarajevo i Nastavničkog vijeća Akademije.

Nakon pohađanja modula polaznici će moći:

  • Prepoznati važnost društvenih istraživanja u kontekstu društvenog i/ili političkog djelovanja;
  • Objasniti osnovne elemente i faze društvenih istraživanja;
  • Primjeniti metode kvalitativne metodologije;
  • Pripremiti i realizirati društveno-istraživačke projekte manjeg obima u domenu vlastitog djelovanja;
  • Pripremiti i realizirati zagovaračke inicijative manjeg obima u domenu društveno-korisnog djelovanja;

 

Ostali moduli na SHL Akademiji:

Modul Aktivizam I Modul Ekonomija, pravo, politika I Modul Pojedinac i grupa Modul Dekonstrukcija i društvena realnost I Modul Narativi i društvo I Modul Studije budućnosti I Modul Laboratorij za društvena istraživanja