SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Modul Narativi i društvo

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod.

Naziv modula: Kritičko čitanje i kritičko pisanje

Modul sadrži nastavne oblasti: Fakt i fikcija: književnost kao strategija; Slika, predmet i pokret: umjetnost kao strategija; Kritičko čitanje i kritičko pisanje; Misliti, čitati i pisati: Holističa integracija.

Kada govorimo o umjetnosti i kulturi u aktivizmu, govorimo o pokušaju mijenjanja pogleda na svijet i osvještavanju društva o temama kojima većina ne pridaje dovoljno pažnje. Modul ima za cilj polaznike upoznati sa kreativnim društveno-angažovanim pristupom promjenama.

Nakon pohađanja modula polaznici će moći:

  • Steći vještine kritičkog čitanja, analize, vrednovanja teksta, kao i vještine pisanja teksta;
  • Kroz kritičko čitanje i pisanje moći sveobuhvatno sagledati mogućnosti i pristupe društvenog djelovanja;
  • Razumjeti i primjeniti umjetnost i kulturu kao kreativan društveno-angažovan pristup promjenama;
  • Kritički promišljati o razlici između borbe i društveno-angažovanog djelovanja kroz različite narativne programe;

 

Ostali moduli na SHL Akademiji:

Modul Aktivizam I Modul Ekonomija, pravo, politika I Modul Pojedinac i grupa Modul Dekonstrukcija i društvena realnost I Modul Narativi i društvo I Modul Studije budućnosti I Modul Laboratorij za društvena istraživanja