SHL ured

Topal Osman Paše 22, 71000 Sarajevo

Tel: +387 33 550 660, E-mail: akademija@shl.ba

Miroslav Živanović

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod. 

Miroslav Živanović radi u Centru za ljudska prava Univerziteta u Sarajevu, gdje je odgovoran za pripremu i provođenje programa i projekata u oblasti obrazovanja, istraživanja i izvještavanja o ljudskim pravima.

Diplomirao je na Univerzitetu u Sarajevu, na Odsjeku za komparativnu književnost i bibliotekarstvo, a zatim magistrirao na master programu Upravljanje državom i humanitarnim poslovima, koji su zajednički organizovali Univerzitet u Sarajevu, Univerzitet u Beogradu i Univerzitet La Sapienza u Rimu.

Aktivan je u građanskom društvu i vodi udruženje građana Forum lijeve inicijative koje djeluje u oblasti političkog obrazovanja i treninga, te pripreme i izrade prijedloga javnih politika utemeljenih na vrijednostima, principima i praksama savremene socijaldemokratske ideje.

Istraživački prioriteti njegovog rada su ljudska prava u Bosni i Hercegovini, javna uprava i javne politike, građansko društvo i dobra uprava.

U mandatnom periodu 2009–2012. služio je kao zamjenik gradonačelnika Grada Sarajeva.

Na SHL Akademiji Miroslav vodi modul Politički razvoj.

 

Ostali predavači:

Svetlana Cenić I Saša Madacki I Srđan Dušanić I Darko Brkan I Tijana Cvjetićanin I Nebojša Šavija-Valha I Ranka Katalinski I Dženana Kalaš I Jasminka Drino-Kirlić I Miroslav Živanović Ivan Čilić Ilija Trninić