Print this page

Modul Studije budućnosti

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod.

Naziv modula: Studije budućnosti

Modul sadrži nastavne oblasti: Evropske i regionalne integracije; STEM i inovacije; Vizija željene budućnosti.

Cilj ovog dijela modula je otvoriti diskusiju o željenoj budućnosti naših polaznika kroz set praktičnih radionica, koje će mapirati moguća polja djelovanja u budućnosti, kao i uspostaviti jasnu vezu između lične vizije polaznika, njihovih vrijednosti kao i željama za promjene.

Nakon pohađanja modula polaznici će moći:

  • Razumjeti i sveobuhvatno sagledati ličnu ulogu u procesima evropskih integracija s ciljem opšte dobrobiti i društvenog razvoja;
  • Prepoznati mogućnosti koje daju tehnologija i nauka za rješavanje globalnih problema;
  • Mapirati moguća polja društveno odgovornog djelovanja u budućnosti;
  • Uspostaviti jasnu vezu između lične vizije budućnosti polaznika, njihovih vrijednosti i želja za promjenama.

 

Ostali moduli na SHL Akademiji:

Modul Aktivizam I Modul Ekonomija, pravo, politika I Modul Pojedinac i grupa Modul Dekonstrukcija i društvena realnost I Modul Narativi i društvo I Modul Studije budućnosti I Modul Laboratorij za društvena istraživanja