Print this page

Prakse

*Svi izrazi koji se koriste u tekstu, a imaju rodno značenje, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu, obuhvataju na jednak način i muški i ženski rod. 

Pored interaktivne nastave na modulima i realizacije vlastitog projekta polaznika, obavljanje dvomjesečne prakse jedan je od tri glavna segmenta programa SHL Akademije.

Iskustveno učenje polaznika u okviru Akademije podrazumijeva i obavljanje dvomjesečne prakse u organizacijama (nevladina organizacija, institucija/javna ustanova, preduzeće/kompanija) po izboru polaznika. Obavljena praksa polaznika pored sticanja relevantnog radnog iskustva obavezno sadrži i element društvene korisnosti poslova koje polaznik obavlja u toku prakse, naročito kada je u pitanju obavljanje prakse u institucijama i preduzećima.

Praksa polaznika Akademije sastoji se iz dva dijela:

  • mjesec dana prakse u organizaciji u gradu u kojem polaznik obično boravi (ima stalno prebivalište ili boravi tokom studiranja), te
  • mjesec dana prakse u organizaciji u nekom drugom gradu u BiH.

Za vrijeme obavljanja prakse u gradu u kojem obično borave, polaznicima je osiguran mjesečni đeparac za pokriće troškova u toku prakse, dok za vrijeme prakse u drugom gradu polaznici pored đeparca imaju osigurano i pokriće troškova smještaja za mjesec dana boravka u tom gradu te putnih troškova za odlazak u grad u kojem će obaviti praksu. 

Polaznici samostalno pronalaze nevladinu organizaciju, instituciju ili kompaniju u kojoj će raditi praksu, dogovaraju sadržaj (plan) i period obavljanja prakse što predstavlja svojevrsnu vježbu primjene liderskih vještina, pri čemu je međusobna saradnja sa ostalim polaznicima Akademije jako poželjna (preporuke organizacija za obavljanje prakse, ustupanje kontakata, pomoć oko pronalaska smještaja i sl.).

Poželjno je da praksa u gradu u kojem polaznik boravi bude povezana sa realizacijom vlastite inicijative/projekta jer to olakšava polazniku samu realizaciju oba ova segmenta Akademije.
Pored sticanja vrijednog radnog iskustva, svrha obavljanja dijela prakse koji se obavlja u drugom gradu, jeste i upoznavanje drugačijeg okruženja kroz jednomjesečni boravak u gradu u kojem polaznik inače nema priliku često boraviti.

 

Više o SHL Akademiji:

Historija l Vrijednosti l Ciljevi l Predavači l Osoblje l Partneri l Nastava na Akademiji l Vlastiti projekti l Prakse polaznika l Studijske posjete l Dodatne aktivnosti